CBS ve UZAL Merkezi

Degerli Öğretim Elemanı

 

 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi, 3 Haziran 2013 tarih 28666 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak kurulmuştur. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Araştırma ve Uygulama Merkezi, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Uzaktan Algılama (UZAL) alanlarında yeralan her türlü Araştırma, Proje Geliştirme, Araştırmacı Yetiştirme, Teknik Destek/Danışmalık/Koordinasyon, Alansan/Zamansal Veri Sağlama, Eğitim ve Koordinasyon, is, süreç ve faaliyetlerini yerine getirmeyi görev edinmiştir. Görevi doğrultusunda, araştırma merkezli, multidispliner, bilimsel ve uygulamaya yönelik çalışmaları gerçekleştiren ve destekleyen bir merkez olmayı; yerel, bölgesel ve global projeler geliştirerek, ulusal/uluslararası toplumun ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmeyi; geliştirdiği projeler aracılığıyla birikimini arttırmayı, fonlar sağlamayı; oluşan altyapıyla da dünyada alanında uzman araştırmacılara ev sahipliği yapmayı ve yetiştirmeyi; üniversitemizin çeşitli bölümleriyle, ulusal/uluslararası diğer eğitim ve araştırma kurumlarıyla, kamu kuruluşları ve özel sektörle ilişkili olarak oluşturacağı proje bazlı teknik danışman/uzman havuzuyla, ilgili alandaki multidispliner araştırma ve uygulama projelerine teknik destek sağlamayı ve yönetim/koordinasyon/danışmanlık hizmeti vermeyi, böylece alanında global bazda rekabet edebilecek bir altyapı ve birikime ulaşmayı hedeflemektedir.

 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi,  üniversite bünyesindeki ilgi alanında çalışmalar yapan veya ilgi alandaki çalışmalara ihtiyaç duyan birimlere, bölümlere ve araştırmacılara, CBS teknolojilerinin getirdiği alansal ve zamansal veri analiz, depolama ve sunma kapasitesini ve de Uzaktan Algılama teknolojilerinin getirdiği alansal/zamansal yüksek çözünürlüklü veri temini, veri işleme ve yorumlama kapasitesini bütünleşik bir şekilde sunan multidisipliner bir ortam sağlamayı planlamaktadır.  Yerküre üzerinde zamansal ve alansal olarak değişiklik gösteren her türlü süreç, problem ve yönetsel faaliyetleri içeren bilimsel, eğitsel ve uygulamaya yönelik çalışmalara yönelik hizmet verecektir. (orn: küresel ısınma, taşkın, deprem, yangın, volkan patlamaları, orman yangınları, tayfunlar, nükleer santral patlamaları gibi doğal ve yapay afetlerle ilgili alansal modelleme, uygulama ve yönetim çalışmaları;  bitki örtüsü, zemin sınıfı, doğal kaynakların varlığı, vb. yerküre fiziksel özelliklerinin değişimini içeren çalışmalar; canlı hareket ve türlerinin alansal ve zamansal çeşitliliği, miktarı vb ekolojik dengenin/süreçlerin izlenmesiyle ilgili çalışmalar; Salgın, radyasyon trafik kazaları vb. halk sağlığını ilgilendiren çalışmalar; kentsel/kırsal yönetim süreçlerine ve bu süreçlerin etkinliklerinin arttırılmasına yönelik çalışmalar; arkeolojik, kültürel ve turistik kaynakların korunması, kayıt altına alınması ve sürdürülebilir olmasına yönelik çalışmalar…). Farklı disiplinlerdeki ulusal ve uluslar arası araştırmacıları bir araya getirerek projeler geliştirecek; bilimsel çalışmalar sürdürecek;  toplantı, kongre sempozyum vb. faaliyetler organize edecek; kamu, üniversite, özel sektör ve kişilerden gelecek (veya işbirliğiyle geliştirilen) araştırma geliştirme faaliyetlerini yürütecek, yönlendirecek ve destekleyecek; farklı birim ve bölümlerdeki mevcut ve geliştirilen projelere, akademik çalışmalara ve problemlere, ilgi alanıyla ilişkili bilimsel, teknolojik ve altyapı desteği sağlayacak; üniversite içinden ve dışından gelecek ulusal ve uluslararası talepler doğrultusunda danışmanlık hizmeti verecek, ilgili alanda eğitim programları düzenleyerek deneyimli işgücü yetiştirecektir.

 

Bu noktada siz öğretim elemanımızın ilgisi ve katkısının oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi `ne fikriyle, projesiyle, şahsen yada ekibiyle katkı sağlayabilecek, yada merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili her türlü desteğe ihtiyaç duyacak öğretim elemanlarımızın hangi konularda, hangi noktada, nasıl bir destek sağlayabileceği veya ihtiyaç duyduğunu merkezimize iletmesi bizleri memnun edecektir. Destek ve katkılarınız için teşekkürlerimi sunarım.

 

Saygı ve Sevgilerimle

Ceyhun OZCELIK, Doc Dr.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Uygulama ve

Araştırma  Merkezi Müdürü

Son Güncelleme Tarihi : 21.12.2016 18:47:32 Okunma Sayısı : 425

Son Duyurular
>