HAKKIMIZDA

Gelişen bilgi ve uzay teknolojisi ile artan alansal veri temini/analizi kapasitesi, Mühendislik, Fen, Sosyal  vb bilimlerde karşılaşılan konuma ve zamana bağlı çok parametreli problemlere  yönelik çözüm ihtiyaçlarının giderilmesini mümkün ve etkin kılmaktadır. Bu noktada, küresel ısınma, taşkın, deprem, yangın, volkan patlamaları, tayfunlar vb doğal afetlerin tespiti, sebeplerinin/etkilerinin/sonuçlarının belirlenmesi; bitki örtüsü, zemin sınıfı, zemin geçirimliliği vb.  yerküre fiziksel ve jeolojik özelliklerinin belirlenmesi/izlenmesi; doğal kaynakların araştırılması; ekolojik dengenin korunması; arkeolojik ve kültürel yapıların denetimi; kentsel/kırsal yönetim faaliyetlerinin/unsurlarının etkinliklerinin arttırılması  gibi yerel, bölgesel ve global alansal/zamansal analiz gerektiren teorik ve uygulama problemlerine farklı disiplinleri, ulusal/uluslararası öğretim üyeleri, araştırmacılar ve öğrencileri bir araya getirerek bütünleşik bir bakış acısıyla yaklaşacak, bu doğrultuda bilgi üretecek, çözümler geliştirecek ve uygulayacak multidisipliner bir çatıya duyulan ihtiyaç cercevesinde  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama  Uygulama ve Arastirma Merkezi 3 Haziran 2013 Tarih 28666 sayili resmi gazetede yayinlanarak kurulmuştur.
>